Мандруй! Уявляй! Відкривай!
На головну

Умови користування сайтом

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр» № ____ від «__ 2020 р.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей документ є Договором публічної оферти (далі — Договір), укладеним між державною установою «Всеукраїнським молодіжним центром» (далі — Центр), код ЄДРПОУ 42948109, в особі директора Кривогуза Сергія Андрійовича, що діє на підставі Положення, і Учасниками обмінів молоддю, Менторами, Супровідниками, Регіональними командами (далі разом — Користувачі) — користувачами сайту програми «МУВ – програма можливостей та мобільності молоді» (далі — Програма).

Прийняття умов Договору публічної оферти здійснюється Користувачами у порядку, визначеному в цьому Договорі. Договір вважається укладеним після прийняття Користувачем його умов.

Надалі за текстом цього Договору Центр та Користувачі разом іменуються Сторони.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

1.1. Користувачі — Учасники обмінів молоддю, Ментори, Супровідники, Регіональні команди, які беруть участь у Програмі.
1.1.1. Учасники обмінів молоддю — молоді люди віком від 14 до 21 років (на момент відбору), які мають громадянство України (у тому числі молодь із тимчасово окупованих територій), та беруть участь у програмі;
1.1.2. Ментор — повнолітня особа, яка відповідає за підготовку групи до участі в обмінах молоддю, її функціонування під час та після обмінів молоддю, сприяє набуттю Учасниками обмінів компетентностей із метою залучення молоді до активної участі у суспільному житті;
1.1.3. Супровідник — повнолітня особа, яка має відповідні знання, уміння, а також досвід роботи з молоддю, та на яку регіональною командою покладено відповідальність за супровід неповнолітніх Учасників обмінів молоддю з метою виконання вимог законодавства України щодо супроводу неповнолітніх осіб (у тому числі проведення зборів батьків, вжиття заходів, спрямованих на забезпечення безпеки неповнолітніх Учасників обмінів молоддю) (з-поміж Супровідників визначається керівник групи);
1.1.4. Регіональна команда — неприбутковий інститут громадянського суспільства, заклад освіти чи установа, яка працює з молоддю, що забезпечує підготовку та втілення програм обмінів молоддю (змістове наповнення) у конкретному регіоні України відповідно до рекомендацій, розроблених Держагентством молоді, та визначається за результатами проведення конкурсу серед аплікантів на відбір регіональних команд (далі — конкурс на відбір регіональних команд).
1.2. Аплікант — неприбутковий інститут громадянського суспільства, заклад освіти чи установа, яка працює з молоддю, що бере участь у оголошеному Держагентством молоді конкурсі на відбір регіональних команд для здійснення обмінів молоддю шляхом подання аплікаційної заявки відповідно до порядку проведення такого конкурсу;
1.3. Аплікаційна заявка — заявка апліканта, що складається з інформації та документів, визначених Держагентством молоді;
1.4. Інститут громадянського суспільства — громадські об’єднання та їхні відокремлені підрозділи зі статусом юридичної особи, творчі спілки;
1.5. Логістична компанія — юридична особа, яка забезпечує надання послуг із оплати проїзду, послуг із проживання, харчування та перевезення груп і визначається за результатами процедури закупівлі в установленому законодавством порядку;
1.6. Обміни молоддю — заходи, що здійснюються щороку на території різних регіонів України в рамках реалізації Програми;
1.7. Партнер Програми — орган державної влади, орган місцевого самоврядування, міжнародна організація, проєкт, заклад освіти, культури, молоді, сім’ї, національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, фізичної культури і спорту, соціального захисту, підприємство, установа, організація, засіб масової інформації чи інститут громадянського суспільства (за згодою), який сприяє ефективній реалізації Програми;
1.8. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.9. Суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються.
1.10. Згода суб'єкта персональних даних — будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних. Реєстрація на інформаційному сайті Програми передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їхню обробку.
1.11. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених цим Договором Центр надає Користувачам, а Користувачі приймають Послуги з доступу до інформаційного сайту Програми лише після здійснення Користувачами заповнення заявки на даному інформаційному сайті та створення акаунту.
2.2. Усі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на інформаційному сайті Програми.
2.3. Усі умови Договору є обов'язковими для Користувачів. Перед початком користування Послугами Користувачі зобов'язані ознайомитися з умовами Договору. Якщо Користувачі не згодні з умовами Договору, вони не мають права користуватися Послугами.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Порядок надання Послуг для Учасників обмінів молоддю:
3.1.1. Для участі у відборі молоді люди віком від 14 до 21 року проходять індивідуальну реєстрацію на інформаційному сайті Програми шляхом заповнення заявок відповідно до строків та процедури, визначених Держагентством молоді.
Для молоді віком від 14 до 17 років також передбачається можливість групової реєстрації (від 10 до 25 осіб) спільно з потенційним супровідником. 3.1.2. Відбір Учасників обмінів молоддю здійснюють Регіональні команди та Ментори.
3.1.3. Здійснення відбору Учасників обмінів молоддю відбувається з урахуванням їхньої мотивації до участі у програмі, а також адміністративно-територіального та гендерного балансів.
Для неповнолітніх осіб обов’язковою умовою участі у Програмі є наявність дозволу від батьків чи законних представників.
Молодь із тимчасово окупованих територій України бере участь у Програмі за окремою процедурою. Списки Учасників обмінів молоддю з тимчасово окупованих територій України формуються Держагентством молоді відповідно до пропозицій Партнерів Програми, які мають відповідний досвід щодо зазначених питань, та передаються Регіональним командам і Менторам для формування складу груп.
3.1.4. На підставі результатів відбору Учасників обмінів молоддю Регіональні команди та Ментори формують склад груп; Держагентство молоді здійснює розподіл груп для їхнього відправлення в інші регіони України у визначений період часу. 3.2. Порядок надання Послуг для Менторів та Супровідників: 3.2.1. Для участі у відборі Ментори та Супровідники заповнюють заявки на інформаційному сайті Програми відповідно до строків та процедури подання заявок, визначених Держагентством молоді. 3.2.2. Відбір Менторів та Супровідників здійснюють Регіональні команди.
3.2.3. При здійсненні відбору основними вимогами до Менторів є:

 • наявність досвіду роботи з молоддю та реалізації програм, проєктів, заходів для молоді;
 • мотивація участі у Програмі та готовність виконувати функції і завдання, покладені на Ментора.
  3.2.4. При здійсненні відбору основними вимогами до Супровідників є:
 • наявність досвіду роботи з молоддю;
 • мотивація участі у Програмі та готовність виконувати функції і завдання, покладені на Супровідника;
 • уміння надавати домедичну допомогу (або готовність пройти відповідне навчання);
 • уміння вживати заходів із метою виконання вимог законодавства України щодо супроводу неповнолітніх учасників обмінів молоддю (або готовність пройти відповідне навчання).
  3.2.5. За результатами відбору Регіональні команди укладають договори цивільно-правового характеру з Менторами та при потребі виконання вимог законодавства України щодо супроводу неповнолітніх осіб — із Супровідниками, на яких Регіональною командою покладається відповідальність за супровід за неповнолітніх Учасників обмінів молоддю.
  Порушення Менторами чи Супровідниками умов договору веде до його розірвання на будь-якому етапі реалізації Програми та заміни іншими Менторами чи Супровідниками, визначеними Регіональною командою.
  3.2.6. Ментори та Супровідники звітують перед Регіональною командою про результати здійснення обмінів молоддю, стан та здоров’я Учасників обмінів молоддю, вжиття заходів щодо забезпечення їх безпеки.
  3.3. Порядок надання послуг для Регіональних команд:
  3.3.1. Держагентство молоді відповідно до цього Порядку приймає рішення щодо:
 • оголошення конкурсу на відбір Регіональних команд; 
 • строків та умов проведення конкурсу на відбір регіональних команд; 
 • переліку та форм документів, що входять до аплікаційної заявки; 
 • визначення переможців конкурсу. 
  3.3.2. Зазначені рішення Держагентства молоді приймаються у вигляді наказів та розміщуються на офіційних інформаційних ресурсах.
  3.3.3. Для участі в конкурсі апліканти подають аплікаційну заявку на інформаційний сайт Програми або надсилають її в паперовому вигляді (спосіб подання аплікаційної заявку визначається рішенням Держагентства молоді). 3.3.4. У разі якщо аплікаційна заявка подається на інформаційний сайт Програми, вона повинна бути затверджена кваліфікованим електронним підписом керівника юридичної особи і кваліфікованою електронною печаткою організації (за наявності) та, зокрема, містити: 1) інформацію про найменування та діяльність юридичної особи, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення; 2) проєкт програм обмінів молоддю на території регіону та проєкт кошторису; 3) резюме спеціалістів, яких планується залучити до здійснення обмінів молоддю; 4) інформацію про партнерів Регіональної команди (у разі їх залучення). У разі якщо аплікаційна заявка подається в паперовому вигляді, процедура її подання визначається рішенням Держагентства молоді. 3.3.5. Аплікаційна заявка складається державною мовою. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в ній, несе аплікант. 3.3.6. Апліканти повинні мати статус юридичної особи та ознаку неприбутковості. 3.3.7. Розгляд аплікаційних заявок та оцінювання Регіональних команд здійснюється Експертною радою Програми (далі — Експертна рада). 3.3.8. Експертна рада в разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної в аплікаційній заявці. Перевірка проводиться у порядку, визначеному Держагентством молоді. 3.3.9. Держагентство молоді не допускає аплікантів до участі в конкурсі на відбір Регіональних команд у разі, коли: інформація, зазначена в аплікаційній заявці, не відповідає інформації про апліканта, що міститься у відкритих державних реєстрах чи офіційних джерелах інформації; 3.3.2. Зазначені рішення Держагентства молоді приймаються у вигляді наказів та розміщуються на офіційних інформаційних ресурсах.
 • аплікант відмовився від участі в конкурсі на відбір Регіональних команд шляхом надсилання Держагентству молоді офіційного листа;
 • аплікант перебуває у стадії припинення юридичної особи;
 • аплікаційна заявка подана після закінчення встановленого строку подання та/або не в повному обсязі;
 • установлено факт порушення аплікантом вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів;
 • керівник апліканта притягався до кримінальної відповідальності та має судимість або обмеження, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України;
 • аплікант був зареєстрований в установленому порядку пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу на відбір Регіональних команд; 
  3.3.10. Конкурс на відбір Регіональних команд проводиться у формі публічного захисту.
  Рішення Експертної ради про проведення публічного захисту оприлюднюється на офіційних інформаційних ресурсах не пізніше ніж за три робочих дні до початку публічного захисту. Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час публічного захисту як спостерігачі.
  Публічний захист здійснюється державною мовою керівником або уповноваженим представником апліканта.
  У разі коли аплікант письмово відмовився від публічного захисту або не з’явився на публічний захист, здійснює захист не державною мовою, його подальша участь у конкурсі на відбір Регіональних команд припиняється, про що Держагентство молоді надсилає письмове повідомлення.
  Члени Експертної ради індивідуально оцінюють аплікантів шляхом проставлення балів від 0 до 5 за такими критеріями:
 1. якість запропонованого змістовного наповнення та відповідність проєктів програм обмінів молоддю вимогам, зазначеним у цьому Порядку, а також рекомендаціям, розробленим Держагентством молоді (при оцінюванні також враховується інклюзивність проєктів програм обмінів молоддю);
 2. рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, залучення партнерів, необхідних для підготовки та втілення програм обмінів молоддю (змістовного наповнення);
 3. наявність досвіду діяльності у відповідній сфері (досвід роботи з молоддю та реалізації програм, проєктів, заходів для молоді).
  Індивідуальні оціночні листи членів Експертної ради та результати оцінювання аплікантів додаються до протоколу засідання Експертної ради.
  3.3.11. Експертна рада на своєму засіданні підсумовує результати оцінювання аплікантів, складає рейтинг аплікантів. Рейтинг аплікантів упорядковується за балами від більшого до меншого та в розрізі по кожному регіоні України. У разі коли апліканти набирають однакову кількість балів, вище рейтингове місце займає аплікант, який має вищі бали за критеріями, зазначеними в абзаці сьомому пункту 19 розділу III цього Порядку реалізації Програми «МУВ – програма можливостей та мобільності молоді» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від_2020 № _ , а у разі однакової кількості балів і в цьому випадку — шляхом голосування членами Експертної ради та прийняття рішення по цьому питанню.
  3.3.12. На підставі рейтингу аплікантів Експертна рада приймає рішення щодо визначення регіональних команд — переможців конкурсу на відбір регіональних команд, яке оприлюднюється на офіційних інформаційних ресурсах.
  3.3.13. Відповідно до рішення Експертної ради Держагентство молоді затверджує перелік Регіональних команд — переможців конкурсу на відбір Регіональних команд та після проведення навчання Регіональних команд укладає з ними відповідні договори.
  3.3.14. Порушення Регіональною командою умов договору веде до його розірвання на будь-якому етапі реалізації Програми та заміни Регіональної команди наступною по визначеному Експертною радою рейтингу.
  3.3.15. Подання Регіональними командами звітності відбувається відповідно до визначеного МКМС порядку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Центр відповідає за функціонування та технічну підтримку інформаційного сайту Програми. 4.2. Центр має право:
4.2.1. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування інформаційного сайту Програми, або захисту Центру, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та чинному законодавству України.
4.2.2. Передавати дані із інформаційного сайту Програми Держагентству молоді, Експертній раді Програми, Регіональним командам, Менторам, Супровідникам та іншим партнерам Програми.
4.3. Користувач зобов’язується:
4.3.1. Дотримуватися умов Договору.
4.3.2. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись вимог.
4.3.3. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.
5.2. Центр не несе відповідальності за дії Держагентства молоді, Експертної ради Програми, Регіональних команд, Менторів, Супровідників та інших партнерів Програми з використання даних із інформаційного сайту програми.
5.3. Інформаційний сайт Програми не зберігає інформацію про банківські реквізити Користувачів, а отже Центр не несе відповідальності за їхнє розповсюдження.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором.

7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають за цим Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Договір набирає чинності для Сторін з моменту реєстрації Користувачів на інформаційному сайті Програми та вважається укладеним на невизначений термін і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.